บริการตรวจสุขภาพประจำปี

การดูแลและรักษาสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนพึงกระทำไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใด เพราะร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของเราเมื่ออายุมากขึ้น ความสมบูรณ์แข็งแรงย่อมลดน้อยลง อวัยวะต่าง ๆ ก็เริ่มเสื่อมสภาพ ดังนั้น เราจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพร่างกายและคัดกรองความเสี่ยงหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายแล้ว ในกรณีที่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการตรวจก็จะสามารถดูแล ป้องกัน ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก ฯลฯ
  • การตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันเลือด ฯลฯ
  • การตรวจด้านอาชีวอนามัย เช่น การได้ยิน การทำงานของปอด สมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลัง ฯลฯ
  • การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น ตรวจหาเชื้อเอดส์ ตรวจหาเชื้อกามโรค ฯลฯ
  • การตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงในงาน เช่น ตรวจระดับสารต่าง ๆ ที่ตกค้างในร่างกาย ตรวจคัดกรองโรคพิษจากสารโลหะหนัก โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง ฯลฯ
  • การตรวจด้านพิษวิทยาและการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มธาตุโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู และแคดเมียม ฯลฯ ได้แก่ การตรวจหู ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจโลหะหนัก สารระเหยและอนุพันธุ์ในกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน บิวทาไดอีน คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ อะซีโตน และ ฟอร์มาลิน

ผู้ที่สนใจ สามารถนัดวันตรวจหรือสอบถามราคาได้ที่

โทร : 033-138057 หรือ 093-399-4649

Email: nanolab8@gmail.com

Website : https://nano-medicallab.com/

เวลาทำการ : 07.00 - 20.00 น.